شیخ طوسى ( رحمه الله ) در تالیف بسیار موفق بوده است ، کتاب هاى خلاف ، تبیان ، مبسوط، تهذیب ، استبصار، جمل عقود، نهایه ، عدة ، مصباح و غیبت از تالیفات او است ، و فهرست رجال کشى هم همان اختیارات شیخ ( رحمه الله ) است تلخیص الشافى نیز از تالیفات شیخ ( رحمه الله ) است و شافى در علم کلام و در موضوع امامت نگاشته شده است . خدا رحمتش کند، جزاه الله عن الدین خیرا؛ (خداوند در رابطه با دین اسلام به او پاداش خیر دهد!).
صاحب تفسیر مجمع البیان ( رحمه الله ) نیز مى گوید: اطاء آثاره .
                                                  
---------------------------------------------------------------------
به ایشان و به هیچ کس دیگر نگویید که من گفته ام !
مرحوم آقا شیخ على اکبر تبریزى واعظ معروف و عجیب ، مرد جلیل ، و در نهى از منکر و امر به معروف قوى و سرآمد بود، و در سخنانش آیات مناسب را ذکر و استدلال هاى قوى به آن ها داشت . زمانى که ما در قم بودیم ، فوت کرد. از او نقل کرده اند که با بعضى از بزرگان در کربلا نزد مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى رفتیم و دیدیم نانوا آمده و طلبش را که زیاد شده بود، مطالبه مى کند. براى ما معلوم شد که ایشان به طلاب کربلا هم نان مى داد و ما نمى دانستیم . شاید در اواخر مرجعیت ایشان بوده است . در هر حال ، آن مرحوم هم به نانواى طلب کار مى فرمود: درست مى شود . به رفقاى تبریزى گفتم : آقا خیلى در فشار است ، آیا مى توانید وجهى براى ایشان تهیه کنید؟ تا این که سه هزار تومان از سهم جمع شد و به خدمت ایشان بردیم . ولى ایشان فرمود: حاج آقا حسین قمى هم همین کار من را ( یعنى تدریس ) مى کند ولى مثل بنده مشهور نیست ، همه  یا نصف وجه را براى ایشان ببرید، و به ایشان و به هیچ کس دیگر نگویید که این مطلب را من گفته ام !
--------------------------------------------------------------------
چهل سال دعا براى یک حاجت
استاد ما، مرحوم آقا سید على قاضى مى فرمود: براى حاجتى چهل سال بعد از نماز دعا مى کردم ، بعد معلوم شد که مصلحت نبوده است .


کلمات کلیدی :علما
موضوع :
کلمات کلیدی :علما