هــر چـه تـنــهــــا بـــاشـــم
تـــو بــرای دل مـــن هـمـــدم و هـمـــراه هـســتـــی

یا أنیس من لا أنیس لهموضوع :