شیخ با چراغ همی‌ گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست...موضوع :