سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...
 

سؤال:

چگونه حوادث آینده در پیشگاه خدا حاضر است؟

 

پاسخ:

« گذشته، حال و آینده » ساخته فکر و وجود محدود بشر است. زیرا وجود ما هم از نظر « زمان » و هم از نظر « مکان » محدود است. محدود بودن ما از نظر مکان، مفاهیم « دور و نزدیک » را برای ما به وجود آورده. آیا اگر وجود ما تمام جهان را پر کرده بود، دور و نزدیک برای ما مفهومی داشت؟!

 

همچنین محدود بودن ما از نظر « زمان، گذشته و حال و آینده » را در مغز ما ترسیم می کند. « حال » زمانی است که ما در آن زندگی می کنیم و « آینده » زمانی است که بعد از ما می آید و « گذشته » زمانی است که قبل از ما بوده؛ یعنی در همه جا مقیاس وجود ماست.

 

لذا آنچه برای ما « زمان گذشته » است، برای کسانی که یک قرن پیش از ما می زیسته اند، « زمان حال » و برای کسانی که دو قرن پیش بوده اند، زمان « آینده » بوده است! بنابراین برای وجود بی نهایتی که در هر زمان و مکانی هست، این مفاهیم ابداً معنی ندارد و او گذشته و آینده را مانند حال می بیند و می داند.

 

اینکه می گوییم: حوادث آینده الان وجود ندارند؛ صحیح است. زیرا « الان » اشاره به زمان حال است که ما در آن زندگی می کنیم. ولی این دلیل بر آن نیست که آینده حتی در ظرف خود وجود ندارد، بلکه هر موجودی در ظرف خود وجود دارد.