سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...