سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...
 

 شهید آیت الله مطهرى:

من بر خلاف بسیارى از افراد، از تشکیکات و ایجاد شبهــه هایى که در

مسایل اسلامى میشود ـ با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم ـ

به هیچ وجه ناراحت نمیشوم ، بلکه در ته دلم خوشحال میشوم .

زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که این آیین مقدس

آسمانى در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر موردحمله و تعرض واقع شده

 با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک

میکند . شک مقدمه یقین و تردید پلکان تحقیق است . بگذارید بگویند و

بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند،

 وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

شهید مطهری